Sammattiseuran säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sammattiseura ry. Sen kotipaikka on Lohja.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistys toimii Sammatissa pysyvästi asuvien sekä osa-aikaisten asukkaiden yhteisönä, joka vaalii ja kehittää sammattilaista kulttuuria sekä edistää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tuomalla eri tavoin esille Sammattia ja sammattilaista kulttuuria, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, sekä luomalla yhteistyötä laajalti alueen muiden yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna, asianomaiset luvat saatuaan, rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa tai tukea tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä tehdä yhteistyötä myös muualla toimivien yhteisöjen kanssa, kun sellaisen toiminnan ja yhteistyön katsotaan liittyvän seuran tarkoitusperiin.

Yhdistys voi myös toimintansa tukemiseksi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Sammatista ja Sammattiseuran toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään sekä henkilöjäseniä että tukijäseninä yhteisöjä tai yrityksiä. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Ennen sääntöuudistusta (2018) ainaisjäseniksi liittyneet pysyvät ainaisjäseninä. Uusia ainaisjäseniä ei oteta.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on henkilöllä, joka on hyväksytty jäseneksi ja on maksanut voimassa olevan jäsenmaksun viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien ja tavoitteiden vastaisesti, tai katsoa eronneeksi, jos on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kaksi vuotta peräkkäin.

4 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta sekä tukijäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilölle sekä yhteisölle ja yrityksille.

5 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous (kokous) ja hallitus.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille aikaisintaan kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan sähköisenä niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen sisäiseen käyttöön ja muille postitse. Lisäksi vuosikokouskutsu julkaistaan Sammattiseuran kotisivuilla.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

Yhdistyksen päätökseksi tulee:
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa.
3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme-neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

8 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. hyväksytään kokouksen esityslista.
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruus.
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet.
9. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
10. käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat sekä jäsenten vähintään 7 vrk ennen hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

9 § HALLITUS

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Siihen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Maksimiaika hallituksen puheenjohtajuudelle on 3 toimintakautta eli 6 vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös etäyhteyden kautta.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia tai työryhmiä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:
1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta
2. edustaa yhdistystä
3. kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
4. panna täytäntöön vuosikokouksen päätökset
5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen oikeellisuudesta
6. päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, hankinnasta, lainaamisesta, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä
7. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
8. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
9. päättää yhdistyksen henkilö- ja tukijäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä
10. toimia hyvän hallintotavan mukaisesti ja läpinäkyvästi kaikissa asioissa.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

11 § TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on kaksi vuotta. Tilinpäätökset tehdään ja tarkistetaan vuosittain.

12 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on 01.01. – 31.12.

13 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen vuosikokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen tavoitteisiin ja toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

_______________________________________________________________________________________

Mikäli haluat tutustua seuran sääntöjen historiaan, löydät vanhat Sammattiseuran säännöt vuodelta 1936 täältä >>